Сабор Конфедерације синдиката Републике Српске

2019-08-07

img

На сабору Конфедерације синдиката Републике Српске је усвојена декларација која ће бити основ даљег дјеловања.

ДЕКЛАРАЦИЈА САБОРА КОНФЕДЕРАЦИЈЕ

У условима пада животног стандарда, недостатка разумијевања и не довољно развијеног социјалног дијалога, Конфедерација синдиката Републике Српске позива све раднике, синдикате, послодавце и Владу Републике Српске да заједничким напорима и кроз развој истинског социјалног дијалога побољшамо услове рада и очувамо достојанство радника и његове породице.

Право на рад као извор егзистенције радника и његове породице угрожено је не само недостатком привредних активности, него и непоштовањем радноправних стандарда прописаних домаћим и међународним актима.

Радници и њихове породице представљају темељ нашег друштва и опстанка а заштита права на живот и рад представља окосницу нашег рада.

Свјесни значаја солидарности и истинских људских вриједности, а у циљу побољшања животног стандарда радника потребно је да заједнички учинимо додатне напоре како бисмо рад адекватно вриједновали.

Потребно је да предузмемо активне мјере у смислу побољшања радноправног законодавства, система здравственог осиграња и здравствене заштите, дјечје заштите, образовања, науке и културе.

Радноправни институти који су садржани у Закону о раду Републике Српске и који представљају минимум права свих запослених у Републици Српској (плата, накнада плате за топли оброк, превоз и регрес) морају бити садржани и у осталим законским рјешењима на начин да се радници не доводе у неравнопноправни положају приликом остваривања ових права.

Сврха накнаде трошкова за топли оброк је да запосленом надокнаде егзистенцијални трошкове за храну за вријеме проведено на раду и представља једно од темељних права у вези са радом. Право на топли оброк представља трошак исхране радника и не може бити садржан и обједињен у оквиру института основне плата радника. Остваривање права на топли оброк и превоз представљају нужан предуслов да би се рад уопште могао одвијати и ово право мора бити на исти начин уређено за све раднике Републике Српске без обзира којем сектору они припадали.

Уважавамо настојања институција Републике Српске да мјерама економске политике, привредним подстицајима и пореским олакшицама развијају здравији привредни амбијент за пословање, али исто тако, морамо бити свјесни да је радник носилац свих привредних активности и механизам покретања привредног раста и развоја.

Стога, дубоко вјерујемо да заједничким радом и залагањем свих нас, синдиката, Владе Републике Српске и послодаваца, морамо значајно унаприједити квалитет живота и рада у Републици Српској и постићи консензус у погледу останка и опстанка нашег радника, породице и дјеце на овим просторима.

Наш заједнични циљ је радник чији се рад адекватно вриједнује, грађанин који вјерује у институције своје земље, породица и дјеца која вјерују у будућност Републике Српске.

Уважавајући напоре контролних органа  за досљедну примјену одредби радно- правног законодавства на терену , чланице КСРС уочиле су неправилности између примјене прописаних норми и рада на терену , те због тога имамо дужност да укажемо на недосљедност провођења Закона и подзаконских аката.

Цијенећи спремност  Владе и њених институција у решавању уочених проблема Конфедерација Синдиката Републике Српске  је опредијељена да активно учествује у решавању истих. Вјерујемо да ће Влада препознати спремност и капацитете Синдиката у решавању уочених системских  проблема и тако заштити права сваког радника.

Орјентисани за истинску и искрену борбу за побољшање положаја запослених тражимо конструктивну сарадњу са свим релевантним институцијама Републике Српске која би требало да се одвија између осталог кроз одржавање заједничких састанака уз обострано уважавање и његовање коректног дијалога по свим питањима и областима у којима дјелује Конфедерација синдиката РС, а овдје износимо само дио питања и тема о којима желимо да разговарамо са Српским чланом Предсједништва БиХ, са Предсједницом РС, Предсједником Владе РС, Предсједником Народне скупштине РС и свим посланичким клубовима у Народној скупштини РС.

Апсолутно убијеђени да нам је заједнички циљ јачање Републике Српске кроз законодавни , институционални и привредни напредак износимо следеће наше захтјеве, приједлоге и сугестије о којима је неопходно направити општи консензус и изнаћи најбоља рјешења:

РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ПЛАТА

1.Наставимо са реформом јавног сектора, јер се иста не одвија одговарајућом динамиком и потребно је да се хитно објави регистар свих запослених који своје плате црпе из буџета или других јавних извора финансирања

2.Убрзати процес доношења новог Закона о државним службеницима Републике Српске[1] који ће представљати основ за доношење нових законских аката којима се регулише систем плата за запослене у јавном сектору Републике Српске

- обезбједнити деполитизацију јавне управе,

- приоритет при запошљавању, распореду и попуњавању радних мјеста буде стручност и компетенције,

- плате и накнаде уредити на правичнији начин тако да запослени имају адекватну плату сразмејрну одговорности, сложености и прописаним дужностима радног мјеста.

3.Извршити одговарајуће измјене и допуне законских рјешења којима се регулишу плате у јавном сектору (органи управе, јавне службе...) на начин да се посебно искажу накнаде за регрес и накнада за топли оброк чиме би се ова права регулисала на јединствен начин за све раднике запослене у Републици Српској, без обзира ко је послодавац.

У овој ситуацији накнада за топли оброк и регрес не би биле урачунате у износ основне плате и морале би се посебно исказивати. У крајњој линији ове измене ће довести до раста зарада у јавном сектору.

4. Утврдимо нову цијену рада и нове критеријуме за утврђивање плата како бисмо повећали плате у органима управе, јавним службама и јединицама локалне самоуправе.

5.Заједнички приступимо анализи одредби Закона о локалној самоуправи у циљу утврђивања додатних критеријума за утврђивање максималног броја запослених радника у јединицама локалне самоуправе.

6.Отпочињање преговора о новим Посебним колективним уговорима у циљу бољег уређења права радника.

ЗАШТИТА И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

1.Све институције да изврше процјене ризика за сва радна мјеста и да у складу са процјењеним ризицима на радним мјестима и у радној средини израде Акт о процјени ризика

2.Да се мјере које су утврђене тим актом реализују, а нарочито мјере које се односе на претходне и периодичне љекарске прегледе радника (СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА)

Запослени у Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске обезбједити остваривање права на:

- Скраћено радно вријеме

- Стаж осигурања са увећаним трајањем

- Претходне и периодичне љекарске прегледе радника

- Накнада за рад на радном мјесту са повећаним ризиком.

РЕФОРМА СИСТЕМА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТЕВНОГ ОСИГУРАЊА

Да се што хитније приступи реализацији Иницијативе Конфедерације синдиката Републике Српске од 22.03.2019. године. Захтјевамо накнаду плате у износу од 100% за сљедеће случајеве:

1.привремене спријечености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће и у поступку вантјелесне оплодње,

2. уколико је утврђена привремена спријечености због лијечења злоћудних болести, системских обољења, хемодијализе или перитонејске дијализе или уколико је привремена неспособност настала у вези са узимањем и пресађивањем дијелова људског тијела,

3. привремене спријечености за рад због његе обољелог дјетета до седам година живота,

4. у случају тешког оштећења здравственог стања дјетета до навршених 18 година живота због тешког оштећења можданих структура, малигне болести или другог тешког погоршања здравственог стања дјетета

5. привремено спријечености за рад за вријеме док се осигураник налази на лијечењу у стационарној здравственој установи и за вријеме док користи право на смјештај уз дијете које је упућено на стационарно лијечење.

       4. РЕФОРМА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА

Стратешки елементи реформе у здравственом сектору треба да се односе на повећање плата и усвајање сета закона који би регулисали спорна питања у здравству Републике Српске, и тако здравствени систем уредити у складу са европским и свјетским стандардима. Предлажемо да се донесу следећи Закони:

1.Закон о правима пацијената

2.Закон о здравственој дјелатности

3.Закон о сестринској дјелатности

4.Закон о докторској дјелатности

5.Закон о компетенцијама

Што се тиче дјелатности физиотерапеута и радних терапеута, који кроз образовање стичу звања дипломираног физиотерапеута (180 ецтс) и дипломирани физиотерапеут/радни терапеут (240 ецтс) , они су иако са високим образовањем од стране својих послодаваца у здравственим установама у Републици Српској третирани, односно плаћени за свој рад, као лица са завршеном вишом стручном спремом.

Један од начина уређивања  ове области јесте доношење Закона о дјелатности физиотерапеута/радних терапеута који би дефинисао : садржај услуга физиотерапеута/ радних терапеута, начин дјеловања, стандард образовања, услове за обављање дјелатности, дужности, контролу и стручни надзор над радом, као и дефинисање оснивања Коморе физиотерапеута и радних терапеута.

      5. ОБРАЗОВАЊЕ

Самостални синдикат средњих школа у своме чланству има 13 школа. Поред недавног повећања плате просвјети од 8 посто, просвјетни радници, када је у питању ВСС, имамо готово најнижа примања у РС. Коефицијент просвјете је 11,82 а цијена рада је 100 КМ. Плата просвјетног радника је 1 182 КМ и она у себе укључује топли оброк и регрес!

Овакав наш материјални статус много је допринио да се на просвјетне раднике  гледа са одређеном дозом омаловажавања и презира, а зна се колику вриједност има образован и културан човјек. Опстанак нације и функционисање друштвених токова не може без образовања и културе.

Просвјетара има тренутно на бироу, али смо свјесни чињенице да мало студената уписује просвјетне смјерове и бојимо се да ће убрзо доћи вријеме када ће се златом плаћати добар и образован просвјетни радник.

У обзир не узимамо факултете који се заврше за двије године или краће и који деградирају и знање и достојанство просвјете.

СССШ РС овом приликом издваја четири кључне ставке, односно, захтјева који се, након деценијског потраживања, морају испунити:

1. да се коефицијент просвјете и цијена рада изједначи са другим буџетским корисницима,

2. да се топли оброк и регрес издвоје из плате ( Закон о платама треба да је сагласан са Законом о раду),

3. да се разредно старјешинство плати 5 посто у односу на плату и

4. да се просвјетним радницима исплаћују јубиларне награде.

      6. ЖЕЉЕЗНИЦЕ

У циљу превазилажења тешке економске ситуације у којој су се нашле Жељезнице Републике Српске, вјерујући да ћемо добити подршку Владе РС у отклањању недостатака и заустављању дааљег гурања предузећа у пропаст, свјесни смо да је потребно у наредном периоду да сваки запослени радник да свој максимум како би негативни ефекти били што мањи. Вођени овом чињеницом предузећемо активности и радње које ће допринијети рјешавању проблема. Наша визија није отпуштање радника, наша визија је изналажење посла. Наш циљ није дестабилизација ЖРС, него искорјењивање негативности које су се годинама нагомилавале унутар предузећа.

Овим закључцима очекујем и тражимо од Владе РС и осталих институција :

1.Да се у најскорије вријеме одржи састанак са представницима синдиката

2.Да се повећа грант за ЖРС, предвиђен Буџетом Владе РС за 2019 годину

3.Да се изнађу законске могућности да би се жељезницама омогућио транспорт нафте и нафтних деривата, као и опасних терета поштујући еколошке стандарде.

4.Да се преко инспекцијских органа, преиспита примјена Правилника о раду и примјени два Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста

5.Да се преко Тужилаштва и МУП-а покрене поступак истраге по свим кривичним пријавама које су синдикати доставили.

6.Да се изврши повећање плата запосленим

7.Да се ураде нови Правилник о систематизацији и организацији радних мјеста и Колективни уговор

      7. РУДАРСТВО И ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

Тешко је објаснити да радници који производе и стварају нову вриједност, су најмање плаћени. Поставља се питање како је могуће да наш радник уради исту количину производа као и у развијеним земљама а има пет пута мању плату. Плата мора бити гарант да радник од ње може живјети. Добро би било да се минимална плата регулише преко цијене рада или трошкова живота

Сматрамо апсолутно оправданим наше инсистирање да се мора посветити више пажње заштити на раду а поготову у благовременом обезбјеђивању заштитне опреме и обавезних систематских прегледа а поготово на радним мјестима која су штетна по здравље радника.

Такође, инсистирамо на поштовању радне седмице од 40 сати, док све остало се треба сматрати прековременим радом.

Свјесни тежине посла и услова рада сматрамо да би радницима који раде у рудницима са подземним копом било потребно обезбиједити одлазак у пензију са 40 година радног стажа.

Свима треба да нам буде циљ заштита домаће производње и веће стимулисање извоза, као и стварање бољег привредног амбијента , што је могуће урадити кроз смањење оптерећења рада , као и кроз подршку привредним субјектима који запошљавају доста радника како би био загарантован статус радних мјеста у следећим компанијама гдје је потребно озбиљно приступити анализи која би донијела конкретна решења за следеће колективе:

1.Арцелор Миттал Приједор

- Договором Владе РС и компаније Арцелор Миттал повући одлуку о отпуштању радника

- Постизањем договора Владе РС и компаније Арцелор Миттал покренути рад у преосталим рудним лежиштима

2.Индустрија алата Требиње

- Повезивање радног стажа за све раднике

- Покушати изнаћи рјешење да и Индустија алата Требиње има спсцијалан статус попут статуса у текстилној индустрији и преради коже

     8. НАФТНА ИНДУСТРИЈА

Изражавамо јаку забринутост због проблема у Нафтној индустији који се огледају прије свега у несигурности рада и радних мјеста, не постојању Посебног колективног уговора , као и малих плата које нису повећаване од 2011.године.

Очекујемо подршку свих институција како би се створили предуслови за сигурност радних мјеста, што се може постићи кроз:

1.Покретање постројења Рафинерије нафте Брод

2.Покретање везаних постројења за Брод у Рафинерији уља Модрича

3.Сагледавање будућности компанија , као и броја запослених у Нестро групацији ако имамо у виду велики број радника упућених на чекање у рафинеријама Брод и Модрича.

9.   ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Имајући у виду да је ЕРС стуб развоја државе и окосница свеукупног привредног раста очекујемо од свих надлежних институција пуни ангажман око унапређења пословања компаније у условима отвореног тржишта електричном енергијом као и процеса реструктуирања у складу са преузетим обавезама из споразума са европском комисијом и трећим енергетским пакетом.

Електропривреда Републике Српске је гаранција одрживости Републике Српске и свима нам је обавеза да је чувамо , изграђујемо и чинимо максималне напоре како би смо у складу са прописаним стандардима обезбиједили стабилан и сигуран рад свих произвођача а посебно рад РиТЕ Угљевик и РиТЕ Гацко који нам у систем дају више од 60% укупне произведене електричне енергије.

Полазећи од чињенице да Синдикат ЕРС има коректну и конструктивну сарадњу са Управом ЕРС очекујемо и тражимо да наши представници у пуном капацитету буду заступљени у свим фазама процеса реструктуирања.

Изражавајући апсолутну спремност да дамо свој допринос у унапређењу функционисања и пословања компаније и свих њених организационих цјелина , односно зависних предузећа , морамо констатовати да су плате радника остале на нивоу од прије 10 година а укупна годишња примања запослених су смањена, те из овога разлога потпуно оправдано очекујемо да ће се наћи простора за повећање зарада запослених.

Забрињавајућа је чињеница да на тржишту рада има све мање квалификоване радне снаге која је неопходна за квалитетно обављање сложених послова , као и чињеница да сваким даном остајемо без квалитетних и стручно оспособљених инжињера, руковаоца рударске механизације, руковаоца постројења, бравара, механичара,монтера и занатлија из специфичних области , а то нам се превасходно дешава из разлога што радници ових профила нису адекватно плаћени за свој рад. Ово питање захтијева хитно решавање, једнако као и питање израде програма социјалног збрињавања вишкова радника у оним организационим цјелинама и службама гдје су ти вишкови уочени.  

10. ЕЛЕКТРОПРЕНОС

 

У Електропреносну компанију Електропривреда Републике Српске је унијела око 43% почетног капитала, док су из Федерацијe БиХ  ЕП БиХ  и ЕП ХЗХБ унијеле остатак  од 57% капитала, по ком основу је Влада Републике Српске власник дијела капитала, а предсједник Владе РС законски заступник тог капитала у Скупштини акционара.Узимајући напријед наведено, Влада Републике Српске, као један од два акционара у Електропреносу БиХ, је истовремено и послодавац па самим тим и креатор односа према синдикату. 

Доношењем једностране Одлуке Управе компаније о обустављању обрачуна и исплате чланарина и других издвајања према Синдикалној организацији Електрорпенос Бања Лука, дошло је до повреде међународних конвенција из области радног права те прецизно дефинисаних одредби Правилника о раду Компаније у дијелу обавезе Послодавца за пружање подршке и помоћи у финансијском, кадровском и организационом погледу. Спречавањем обрачуна чланарине Послодавац је потпуно угрозио рад и активности наше Синдикалне организације које могу довести до њеног потпуног гашења.

Регулисање међусобних Уговорених обавеза за дјеловање Синдиката у Компанији и других одредби везано за питање радника треба да се дефинише у  Колективном уговору. Како истог још увијек нема, постојећим  Правилником о раду су све обавезе обострано повјерене Послодавцу и Синдикату, тако да формални изостанак Колективног уговора у већој мјери одговорним чини Послодавца.

Оснивањем Компаније наслијеђена је уобичајена пракса обрачуна и исплате чланарина и других издвајања чланства Синдикалне организације, а која, дугогодишњим трајањем, спречава П

dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika dodatna slika